GIÁO HUẤN CỦA SƯ ÔNG TRÚC LÂM La i co ngu ơ i ba o kho ng theo niẹ m nhe nha ng qua nê u ngu ơ i to a thiê n bi ho n trâ m nạ ng nê la m sao đuô i đu ơ c

GIÁO HUẤN CỦA SƯ ÔNG TRÚC LÂM
Lại có người bảo “không theo niệm” nhẹ nhàng quá, nếu người tọa thiền bị hôn trầm nặng nề làm sao đuổi được? Nếu khi hôn trầm nặng nề, hành giả chấn chỉnh thân, mở mắt sáng mà không hết, nên khởi niệm tìm xem hôn trầm này xuất phát từ chỗ nào? Tức là đặt câu hỏi: “Hôn trầm xuất phát từ chỗ nào?” Theo dõi lùng tìm nó thì hôn trầm sẽ tan. Khi gặp tán loạn mãnh liệt cũng thế. Hành giả nên đặt câu hỏi: “Vọng tưởng này xuất phát từ chỗ nào?” Tìm kiếm nó một lúc sẽ hết. Khi hôn trầm tan, vọng tưởng lặng liền trở lại lối tu “không theo niệm” như trước.
Lối tu này cụ thể hóa bằng mười bức họa “Chăn Trâu Thiền Tông”. Mã Tổ hỏi Thiền sư Thạch Củng: Ông làm gì đây?
Sư đáp: Con chăn trâu.
Mã Tổ hỏi: Chăn như thế nào?
Sư đáp: Mỗi khi nó chạy vào ruộng lúa thì lôi mũi kéo lại.
Mã Tổ bảo: Thế là ông chăn giỏi, chỉ chăn giữ không cho trâu xâm phạm mạ của người là biết chăn trâu.
Con trâu là tâm, chạy loạn vào lúa mạ là vọng khởi theo sáu trần, dừng lại không theo là lôi mũi kéo về. Cứ thế mãi, giờ ngồi thiền chăn, giờ làm công tác chăn, giờ dạo chơi, tiếp khách cũng chăn… không lơi lỏng. Thế nên nói, hái rau, chặt củi, nấu cơm, đều là thiền. Chăn cho đến khi trâu không còn, người chăn cũng mất, đây là hoàn toàn an định.
Thiền sư Lương Giới tìm đến am tranh Hòa thượng Ẩn Sơn hỏi: Hòa thượng ở đây làm gì?
Ẩn Sơn đáp: Tôi thấy hai con trâu báng lộn nhau, chạy ùm xuống sông, đến nay không có tin tức.
Sư đắp y đảnh lễ. Đây là mục thứ tám trong mười mục chăn trâu nhà thiền, trâu và chăn đều vắng bặt chỉ còn một vòng tròn trắng. Đến đây ý nghiệp yên lặng không còn lôi kéo vào luân hồi sanh tử nữa. Nếu hàng Nhị thừa đến đây là nhập Niết-bàn, vì đã dứt sạch nghiệp sanh tử.
*** Trích ( CHÌA KHOÁ HỌC PHẬT ) – thientongvietnam.net

24 thoughts on “GIÁO HUẤN CỦA SƯ ÔNG TRÚC LÂM La i co ngu ơ i ba o kho ng theo niẹ m nhe nha ng qua nê u ngu ơ i to a thiê n bi ho n trâ m nạ ng nê la m sao đuô i đu ơ c”

  1. NAM MÔ PHẬT BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI!NAM MÔ PHẬT BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI!NAM MÔ PHẬT BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *