Những chuyển biến tích cực và đồng bộ ở hệ thống bệnh viện

Sau 2 năm thực hiện chỉ thị 11/BYT về việc củng cố công tác phục vụ người bệnh ở các bệnh viện (BV) và quy định về y đức, hoạt động của hệ thống bệnh viện đã có nhiều chuyển biến rõ... Read More